GDPR és Adatkezelési tájékoztató

Honlap felhasználási feltételei 

Az Ön által látogatott. lagom.hu honlap („Honlap”) üzemeltetője a Lagom WS Workplace Solutions  Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. I. em.; Cg.01-09- 078000) (a továbbiakban: „Lagom WS Kft.”). A honlap megnyitásával és böngészésével Ön elfogadja  az alábbi használati feltételeket: 

 1. Szerzői jogi nyilatkozat 

A honlapon található valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, azok bármilyen formában  történő felhasználása kizárólag a Lagom WS WS Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A megjelenő információk, adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért a  Lagom WS WS Kft. felelősséget nem vállal, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az  esetlegesen bekövetkező károkért sem, amelyek a weboldalak használatából, azok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából keletkeznek, illetve amelyek információtovábbítási késedelemből,  számítógépes vírusból, rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak. 

 1. Adatvédelem 

A Lagom WS Kft. tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a honlap üzemeltetőjeként adatkezelőnek  minősül. A Lagom WS Workplace Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólag a honlap  látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Személyes adatai megadásával Ön,  mint a honlap látogatója hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Lagom WS Kft. nyilvántartsa és  kezelje. 

A honlapon keresztül a következő adatok megadása lehetséges: 
a) Ön a honlapon megadhatja részünkre nevét, e-mail címét, telefonszámát, amennyiben igényli,  hogy a Lagom WS Kft. vagy tagjaival kapcsolatos tájékoztató anyagokat küldjünk, illetőleg  kapcsolatba lépjünk Önnel; 
b) A weboldalra lépéskor IP címével Ön lehetővé teheti számunkra weboldalaink  látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását.  Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Lagom WS Kft. ezen adatait  nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön a személyes adatainak helyesbítését, törlését,  illetve korlátozását nem kezdeményezi.  

A Lagom WS Kft. kijelenti, hogy adatait a GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek  megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli. A Lagom WS Kft. ügyfelei és a honlapot látogatók  személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt bizalmasan kezel. 

A honlappal kapcsolatos észrevételeit az alább feltüntetett e-mail- vagy postacímre küldheti: Lagom WS Workplace Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. I. em. 
Cégjegyzékszám: 01-09-078000 (nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Email-cím: info@domefsg.hu 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA 
  Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat, és érdeklődik szolgáltatásunk iránt. Személyes adatai  védelmének biztosítása fontos számunkra, személyes adatait bizalmasan kezeljük. Ebben az  adatvédelmi tájékoztatóban („Adatvédelmi Tájékoztató”) elmagyarázzuk, hogyan, milyen célból és jogalap szerint gyűjtjük személyes adatait, mit teszünk személyes adataival, Önnek milyen jogai vannak  személyes adatai kezelése kapcsán és milyen igényekkel léphet fel. 

Ezúton felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a személyes adatának kezelése hozzájárulása  alapján történik, úgy a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint bármikor jogosult visszavonni  hozzájárulását. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: GDPR), valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a  továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban kíván tájékoztatást nyújtani a személyes adatok  kezelésével összefüggésben. Jelen adatkezelési tájékoztató a fenti jogszabályok által meghatározott  alapfogalmakat az ezen jogszabályokban meghatározott jelentéstartalommal használja. 

Az adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága, az  adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében. 

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, különösen a  jogszabályoknak való folyamatos és teljeskörű megfelelés céljából. 

 1. ADATKEZELŐ: 

Lagom WS Workplace Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. I. em. 
Cégjegyzékszám: 01-09-078000 (nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adószám: 10751161-2-41 
Képviseli: Décsi Gábor ügyvezető, önállóan 
Email-cím: hello@lagom.hu 

 1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA 

Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak hatálya kiterjed az adatkezelő által üzemeltetett lagom.hu  honlapon („Honlap”) igénybe vehető funkciókkal (így különösen: honlap látogatása, kapcsolatfelvétel,  tájékoztató anyagok küldése) kapcsolatos adatkezelésre, amennyiben az azt igénybe vevő személyes  adatainak kezelésével jár.  

 1. A HONLAPON KERESZTÜL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK, A KEZELT ADATOK  KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME:

  a) Honlap látogatása 
  – az alábbi cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez:  
  Tárhely szolgáltató: Magyar Hosting Kft. 
  1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
  info@mhosting.hu 

Google Inc.: 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a  hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google  Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása
– Google
adatvédelme és adatvédelmi elvei. 

Tulajdonos: LAGOM WS Kft. 
1023 Budapest, Lajos utca 28-32. I.em.
hello@lagom.hu 

– kezelt adatok köre: IP cím; tartózkodási hely 
– adatkezelés célja: honlap látogatottságának, forgalmának mérése, diagnosztikai célok
– adatkezelés jogalapja: adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint
– adatkezelés időtartama: belépéstől számított 1 hónap 

b) Tájékoztató anyagok küldése 

– kezelt adatok köre: név, e-mail cím 
– adatkezelés célja: tájékoztató anyagok küldése az érintett részére 
– adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint
– adatkezelés időtartama: visszavonásáig 

c) Kapcsolatfelvétel:  

– kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám 
– adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettel  
– adatkezelés jogalapja: szerződés létrejöttéhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)  pontja szerint
– adatkezelés időtartama: visszavonásig 

 1. ADATFELDOLGOZÓK, ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS 

A személyes adatokhoz adatfeldolgozóként a Dome cégcsoporthoz tartozó, alábbi társaságok férhetnek hozzá: 

Lagom WS Workplace Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest,  Lajos utca 28-32. 1. em. cégjegyzékszám: 01-09-078000) 

Az adatkezelő által kezelt adatokat, kivéve az adatfeldolgozás esetét, kizárólag az adatkezelő azon  munkavállalói ismerik meg és kezelik, akik az adott funkcióval kapcsolatos ügyintézést és egyéb adminisztratív munkát végzik. 

A személyes adatok kezelése mindvégig az Európai Unión belül történik. A személyes adatokat az  adatkezelő nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezetek számára. 

Az adatkezelőt bíróság, hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szerv (a továbbiakban  együtt: „Megkereső”) megkeresheti személyes adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása  érdekében. Amennyiben a Megkereső a pontos célt és az adatok körét megjelölte, az adatkezelő a  megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kiadhatja.  

 1. PROFILALKOTÁS, AUTOMATIZÁLT ADATKEZELÉS 

Az adatkezelés során profilalkotás, vagy automatizált adatkezelés nem történik. 

7. ADATKEZELÉS – AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI 

1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az  adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes  adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról: 

 • az adatkezelés célja(i); 
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái, kategóriái; 
 • az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és  címzettje(i); 
 • az adatkezelés tervezett időtartama; 
 • az érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének  korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben; 
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége, panasz benyújtásának joga; 
 • az adatok forrása; 
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, illetve ezekben az esetekben  az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, azt, hogy az ilyen  adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár; 
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 2. Helyesbítéshez való jog 

Az érintettnek joga van kérni az adatkezelőtől pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve hiányos adatainak kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembe  vételével. Az adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napos  határidővel hajtja végre, és annak megtörténtéről értesíti az érintettet. 

 1. Törléshez (elfeledéshez) való jog 

Az érintett kérelmezheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó  személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes  adatokat indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napos határidővel törölje, ha az alábbi  indokok valamelyike fennáll: 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
 • az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése miatt; 
 • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt; 
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt  jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
 • a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került  sor. 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes  adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás  költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az észszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket  annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatait kezelő további  adatkezelőket/adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra  mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai  célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 1. Adatkezelési korlátozásához való jog 

Az érinett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése  helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes  adatok pontosságát; 
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok  felhasználásának korlátozását; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az  érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  vagy 
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget  élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az  érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,  vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve  valamely Európai Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés  korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 1. Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott  személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá  jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt  akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és 
 • az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez  technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

Az e bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a törléshez illetve elfeledtetéshez való jogot.  Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az  adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat  végrehajtásához szükséges. 

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

6. Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés 

 • közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának  keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
 • az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha  bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,  hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az  érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor  a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 1. Jogérvényesítési kérelmek kezelése 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30  napon belül tájékoztatja az érinttet a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint  az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy  kilétével kapcsolatban, akkor további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges  információk nyújtását kérheti. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő  további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a  késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az  érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint  elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de  legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés  elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti  hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az érintett kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést  díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen  ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor az adatkezelő (figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás  nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre) ésszerű összegű  díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem  egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli. 

Az érintett az adatkezelővel szembeni jogérvényesítési kérelmeit az 1. pontban szerinti elérhetőség valamelyikén nyújthatja be. 

Az érintett, amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát,  jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: 

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa  utca 9-11.) 
 • lakóhelye szerinti bíróságnál. 

Az érintett jogosult továbbá a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, az alábbi  elérhetőségeken: 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 
www.naih.hu 

Kelt: Budapest, 2020. november 27. 
Lagom WS Kft.